همزمان با اعیاد شعبانیه پرچم بارگاه حضرت ابوالفضل (ع) به مردم شهر مبارکه شور و حال وصف‌نشدنی بخشید.