مردم شهرستان مبارکه همزمان با انتخابات سراسری پای صندوق های رای حضور پرشور و پرنشاط پیدا کردند .