آیین رونمایی از کتاب از نو بارکه تا مبارکه با حضور پر شور مردم شهرستان مبارکه امروز برگزار گردید . این کتاب با محوریت برسی پیشینه تاریخی شهرستان مبارکه و مناطق مختلف آن در ادوار تاریخی تدوین شده است .نویسندگی این کتاب را احمد ایرانپور مبارکه بر عهده داشته است ، همچنین نویسنده قصد دارد کتاب را در ۲۰ جلد تدوین و آماده چاپ کند .