سومین برف زمستانی شهرستان مبارکه، زمین این شهرستان را سفیدپوش کرده و موجب خوشحالی باغداران و کشاورزان این دیار شده‌است.