بارش برف در برخی از مناطق شهرستان مبارکه رنگ تازه ای به شهر بخشید.