شهرستان مبارکه صبح امروز میزبان اولین برف زمستانی خود بود که از ساعت آغازین صبح شروع شد .