صبح امروز شورای عالی استان اصفهان دیداری از شرکت فولاد مبارکه داشت. در این دیدار که ۴ ساعت به طول انجامید از قسمت پساب و واحد فولاد سازی این شرکت بازدید به عمل آمد . همچنین جلسه ای با حضور مدیریت شرکت فولاد مبارکه دکتر طیب نیا با محوریت موضوعات اساسی استان اصفهان برگزار گردید .