با ورود سامانه های بارشی به کشور ، شهرستان مبارکه با حال و هوای پاییزی خود میزبان بارش رحمت الهی بود که رنگ و بوی تازه ای به شهر بخشید .