۲۶۸ کیلوگرم گوشت فاسد و ناسالم در شهرستان مبارکه کشف و ضبط شد .

به گزارش مبارکه نا؛ رییس شبکه دامپزشکی شهرستان مبارکه اعلام نمود ۲۶۸ کیلوگرم گوشت قرمز و ناسالم در شهرستان مبارکه کشف ، ظبط و معدوم سازی شد .