برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ از چهارشنبه ۸ تیر ماه

به گزارش مبارکه نا؛ کنکور سراسری امروز (چهارشنبه) ۸ تیر آزمون هنر برگزار می شود و ۹ تیر آزمون ریاضی و انسانی، ۱۰ تیر آزمون تجربی و ۱۱ تیر آزمون زبان خارجه برگزار خواهند شد.