عصر امروز کارخانه اکریلیک ۲ پلی اکریل ایران با حضور جمعی از مسئولین بعد از چند سال توقف دوباره راه‌اندازی شد.

عکاس: مریم احمدپورمبارکه