هزار تن از قشرهاي مختلف مردم شهرستان مبارکه در اردوهاي نوروزي راهيان نور در مناطق عملياتي جنوب كشور حضور یافتند.

عکاس:مریم احمدپورمبارکه