چاپ این نوشته
تثبیت و افزایش تولید و حفظ اشتغال کارگران کارخانه پلی اکریل مهمترین تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بود.

افزایش تولید در پلی اکریل، خروجی ستاد تسهیل استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا،جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با دستور کار بررسی آخرین وضعیت شرکت پلی اکریل برگزار شد.
استاندار اصفهان در حاشیه این نشست گفت: حفظ منافع سهام و بیکار نشدن کارگران و گردش چرخ تولید و رسیدن حق به حق دار دغدغه‌های مهم ما در پلی آکریل است.
عباس رضایی افزود: جلسه امروز با اولویت ادامه و افزایش روزانه تولید در این شرکت برگزار شد و همزمان مسائل کارگران به هیچ وجه نباید خدشه دار شود و بر روی این موضوع بسیار حساس هستم و اصرار دارم.
وی با بیان این که مسئله و بحث سهام داران و مالکیت کارخانه باید حفظ شود، گفت: در کنار این مسائل باید براساس قانون پیش رفت.
استاندار اصفهان افزود: در خصوص این مسائل تصمیماتی گرفته شد که جمع بندی آن در نهایت به شورای تامین استان یا شهرستان می‌آید و سپس بر این مبنا اقدامات نهایی را احصا تمامی موارد در زمانی که مشخص می‌کنیم لحاظ می‌شود.

telegram

Go to TOP